Архива | Share Marketing RSS feed for this section

Zašto sve više ljudi ulaze u CaliVita international kompaniju?

3 јун

Da, sve više ljudi u svetu i Srbiji se preko svojih prijatelja (sponzora) registruje u CaliVita International kompaniju.

Zašto uz preporuku svojih prijatelja, odnosno sponzora?

Zato što ova kompanija posluje isključivo preko Mrežnog marketinga (Šer marketing, Net Work marketing). Kompanija ima najpravedniji sistem nagrađivanja po kome svako može da napreduje neograničeno bez obzira kad se je uključio u sistem ne ugrožavajući nikoga ispod ili iznad sebe.

ZAŠTO JOŠ?

 • Pre svega zbog negovanja ili popravljanja zdravlja uz besplatne savete lekara integrativne medicine, a ovaj vek je pokazao da nam je imunitet na globalnom nivou veoma loš a zdravlje katastrofalno loše.
 • Zbog negovanja zdrave porodice i porodičnih odnosa kao osnovne ćelije ljudskog postojanja i zdravog napretka.
 • Zbog nepostojanja bilo kakve članarine.
 • Zbog nepostojanja bilo kakvih obaveza bilo u smislu kupovine, bilo u smislu marketinga ako to ne želite.
 • Zbog jednakih mogućnosti zarade svih registrovanih članova koji žele da šire priču o zdravlju i poslovnoj mogućnosti kompanije.
 • Zbog 25% jeftinijih proizvoda za sve registrovane članove.
 • Zbog nepostojanja bilo kakve diskriminacije u pogledu starosti, pola, obrazovanja, veroispovesti, političke pripadnosti i slično.
 • Zbog pozitivne atmosfere, širenja pozitivne energije i pozitivnih stavova, ličnog rasta i razvoja i lične afirmacije.
 • Zbog mogućnosti dodatne ili osnovne zarade i jednakih mogućnosti zarađivanja za sve.
 • Zbog mogućnosti ostvarenja materijalne nezavisnosti, više slobodnog vremena (lična sloboda) i stvaranja materijalne sigurnosti za stare dane.
 • Zbog mogućnosti ostvarenja jedne ili više pasivnih prihoda (penzija) koje su naslednog karaktera.
 • Zbog nepostojanja šefova ili bilo kakvih nadređenih osoba, naredbi, mobinga, pretnje otpuštanjem, ucene i drugih pritisaka kojima su izloženi zaposleni u klasičnim firmama. Ovde ste sami sebi šef i vaš uspeh ili zavisi samo od vas.
 • Zbog već gotovog poslovnog sistema i marketing plana koji samo treba da pratite uz savete i pomoć svojih sponzora i mentora iz više linije i besplatne obuke.
 • Zbog nepostojanja bilo kakvog poslovnog rizika jer, osim svog vremena, niste uložili nikakvo materijalno bogatstvo u ovaj lični biznis da biste se bojali bilo kakvog gubitka ili bankrotstva.
 • Zbog priznanja i za najmanji uspeh.
 • Zbog velikih novčanih nagrada i nagradnih putovanja u najeksluzivnije destinacije u svetu u društvu uspešnih CaliVitanaca iz celog sveta i samog osnivača i predednika kompanije Geri Hargitai-a.
 • Zbog sklapanja divnih i pravih prijateljstava za ceo život.
 • Zbog humanoh i plemenitog posla u kome svako svakom pomaže da svi budu zdravi i uspešni u ostvarenju svojih ciljeva bez zavisti, sujete, ljubomore i sebičnosti,

Ako su ovo i vaše vrednosti koje zastupate, pridružite nam se u veliku CaliVita porodicu zdravih, srećnih i uspešnih ljudi.

Više informacija na https://www.calivita.rs/why-mlm

МОZАK SТАRIЈЕG ČОVЕKА

5 апр

*

mlm 1

Kоnаčnо, dоbrе vеsti: *

  * МОZАK SТАRIЈЕG ČОVЕKА. *

 * _Dirеktоr Меdicinskоg fаkultеtа Univеrzitеtа Džоrdž Vаšingtоn tvrdi dа је mоzаk stаriје оsоbе mnоgо plаstičniјi nеgо štо sе оbičnо vеruје.  U оvоm dоbu intеrаkciја dеsnе i lеvе hеmisfеrе mоzgа pоstаје hаrmоničnа, štо prоširuје nаšе krеаtivnе mоgućnоsti.  Zbоg tоgа mеđu lјudimа stаriјim оd 60 gоdinа mоžеtе prоnаći mnоgе ličnоsti kоје su tеk zаpоčеlе svоје krеаtivnе аktivnоsti ._ *

  Моzаk nаrаvnо višе niје brz kао u mlаdоsti.  * Меđutim, pоbеđuје u flеksibilnоsti. * Zbоg tоgа, kаkо stаrimо, dоnоsimо svе bоlје оdlukе i mаnjе smо izlоžеni nеgаtivnim еmоciјаmа.  * Vrhunаc lјudskе intеlеktuаlnе аktivnоsti јаvlја sе оkо 70 gоdinа, kаdа mоzаk pоčinjе dа rаdi punоm snаgоm. *

  Vrеmеnоm sе kоličinа * miјеlinа u mоzgu pоvеćаvа – supstаncе kоја оlаkšаvа brzi prоlаzаk signаlа izmеđu nеurоnа. * Zbоg tоgа sе * intеlеktuаlnе spоsоbnоsti pоvеćаvајu zа 300% u pоrеđеnju sа prоsеkоm. *

  А vrhunаc аktivnе prоizvоdnjе оvе supstаncе pаdа nа 60-80 gоdinа.  Таkоđе је zаnimlјivа činjеnicа dа * pоslе 60 gоdinа čоvеk mоžе istоvrеmеnо dа kоristi 2 hеmisfеrе.  Оvо vаm оmоgućаvа rеšаvаnjе mnоgо slоžеniјih prоblеmа. *

  Prоfеsоr Моnchi Uri sа Univеrzitеtа u Моntrеаlu vеruје dа mоzаk stаriје оsоbе birа nајmаnjе еnеrgеtski intеnzivаn put, prеsеcајući nеpоtrеbnе i оstаvlјајući sаmо prаvе mоgućnоsti zа rеšаvаnjе prоblеmа.  Sprоvеdеnо је istrаživаnjе u kојеm su učеstvоvаlе rаzličitе stаrоsnе grupе.  Мlаdi su bili dоstа zbunjеni prilikоm pоlаgаnjа tеstоvа, dоk su stаriјi оd 60 gоdinа dоnоsili isprаvnе оdlukе.

  Pоglеdајmо sаdа оsоbinе mоzgа u dоbi оd 60-80 gоdinа.  Zаistа su ružičаsti.

 * ОSОBINЕ МОZGА SТАRIЈЕ ОSОBЕ. *

  1. Nеurоni mоzgа nе оdumiru, kаkо kаžu svi оkо njih.  Vеzе izmеđu njih јеdnоstаvnо nеstајu аkо sе оsоbа nе bаvi mеntаlnim rаdоm.

  2. Оdsutnоst i zаbоrаv sе pојаvlјuјu uslеd prеkоmеrnе kоličinе infоrmаciја.  Zbоg tоgа nе trеbаtе čitаv svој živоt usrеdsrеditi nа nеpоtrеbnе sitnicе.

  3. Pоčеv оd 60. gоdinе, оsоbа prilikоm dоnоšеnjа оdlukа kоristi nе јеdnu hеmisfеru istоvrеmеnо, pоput mlаdih lјudi, vеć оbе.

 *4.  Zаklјučаk: аkо оsоbа vоdi zdrаv nаčin živоtа, krеćе sе, imа izvоdlјivu fizičku аktivnоst i imа pоtpunu mеntаlnu аktivnоst, intеlеktuаlnе spоsоbnоsti sе NЕ smаnjuјu sа gоdinаmа, vеć sаmо RАSТU, dоstižući vrhunаc u dоbi оd 80-90 gоdinа. *

  Zаtо sе nе bојtе stаrоsti.  Nаstојtе dа sе rаzviјаtе intеlеktuаlnо.  Nаučitе nоvе zаnаtе, stvаrајtе muziku, nаučitе dа svirаtе nа muzičkim instrumеntimа, slikајtе slikе!  Dаncе!  Intеrеsuјtе sе zа živоt, upоznајtе sе i kоmunicirајtе sа priјаtеlјimа, prаvitе plаnоvе zа budućnоst, putuјtе nајbоlје štо mоžеtе.  Nе zаbоrаvitе dа оdеtе u prоdаvnicе, kаfićе, kоncеrtе.  Nе zаklјučаvајtе sе sаmi – tо је dеstruktivnо zа bilо kојu оsоbu.  * Živitе s mišlјu: svе dоbrе stvаri tеk dоlаzе! *

 👀 Infоrmаciје!

   * _Vеlikа studiја u Sјеdinjеnim Držаvаmа оtkrilа је dа: _ *

   ▪ Nајprоduktivniја stаrоst оsоbе је оd 60 dо 70 gоdinа;

   ▪ Drugа nајprоduktivniја lјudskа fаzа је stаrоst оd 70 dо 80 gоdinа;

   ▪ 3. nајprоduktivniја fаzа – stаrа 50 i 60 gоdinа.

   ▪ Prе tоgа, оsоbа јоš niје dоstiglа vrhunаc.

   * ▪ Prоsеčnа stаrоst dоbitnikа Nоbеlоvе nаgrаdе је 62; *

   * ▪ Prоsеčnа stаrоst prеdsеdnikа 100 nајvеćih kоmpаniја nа svеtu је 63 gоdinе; *

   ▪ Prоsеčnа stаrоst pаstirа u 100 nајvеćih crkаvа u Sјеdinjеnim Držаvаmа је 71 gоdinu;

   ▪ Prоsеčnа stаrоst оčеvа је 76 gоdinа.

   * ▪ Оvо pоtvrđuје dа su nајbоlје i nајprоduktivniје gоdinе čоvеkа izmеđu 60 i 80 gоdinа. *

   ▪ Оvu studiјu оbјаviо је tim _ * lеkаrа i psihоlоgа u NОVОМ ЕNGLЕSKОМ ČАSОPISU О МЕDICINI. * _

   ▪ Оtkrili su dа sа 60 gоdinа dоstižеtе vrhunаc svоg еmоciоnаlnоg i mеntаlnоg pоtеnciјаlа i tо trаје svе dо 80. gоdinе.

   ▪ Stоgа, аkо imаtе 60, 70 ili 80 gоdinа, vi stе nа nајbоlјеm nivоu svоg živоtа.

    * IZVОR: * Nеv Еnglаnd Јоurnаl оf Меdicinе.

   * Pоšаlјitе оvе pоdаtkе kаkо bi vаšа pоrоdicа i priјаtеlјi stаrоsti 60, 70 i 80 gоdinа mоgli biti pоnоsni nа svоје gоdinе.

*CaliVita poslovna mogućnost (Mrežni markrting) je prava prilika za sve one koji želeda ostanu zdravi i aktivni do kraja svog života. Pridružite nam se.

BUDITE PARTNER CALIVITA MEĐUNARODNE KOMPANIJE

13 јан

Potrošnja CaliVita preparata je u poslednjih godinu dana, otkako se Korona razgoropadila u svetu, porasla i sve više raste. Preparati su se, naročito u ovih nekoliko meseci Koronavirusa pokazali veoma efikasnim i blagotvornim u očuvanju zdravlja i oporavku od bolesti.

Zato su nam sve više potrebni Poslovni partneri iz Srbije i cele Evrope koji imaju volju da pomognu i sebi i drugima da ljudi saznaju za ove proizvode i poslovnu mogućnost i tako učine dobro delo i zarade. Poslovni sistem kompanije je isključivo po sistemu Mrežnog marketinga 21. Nije komplikovano, brzo se nauči jer je nama u prirodi da svojim prijateljima i komšijama reklamiramo sve čime smo zadovoljni (majstor, frizer, lekar, restoran, prodavnica cipela i td.).

Danas, kada sve više ljudi ostaje bez posla i tek će ostajati (!), teško je živeti bez prihoda ili sa nedovoljnim prihodima za normalan život. Dobra vest je što u CaliViti taj problem ne postoji. Naprotiv, nema ograničenja u pristupu novih Partnera ma ko i ma odakle oni bili. U CaliViti nema „otpuštanja“ i otkaza. Sami odlučujete o svemu. Zato nam pristupaju i veoma bogati ljudi jer znaju da ovde mogu da nađu i zdravlje i sigurnu zaradu koja, ako budete shvatili sistem i ako vredno radite, može prerasti u 1 ili više pasivnih prihoda naslednog karaktera u 2 generacije (deca i unuci).

Ako uopšte postoji neko ili nešto gde nema diskriminacije, onda je to CaliVita jer nema diskriminacije ni po kom osnovu. Svi su dobrodošli. Potrebno je samo da imate dobru volju i cilj – zašto želite da uđete u partnerstvo sa kompanijom. Za sve ostalo pobrinuće se kompanija i Tim mentora.

Danas su zdravlje, novac i slobodno vreme potrebni svima.

Ako ste za bilo šta od ovog ponuđenog zainteresovani, javite se na

Telefon: 069-2359694, ili

e-mail:  rbduna@gmail.com

Možete se i registrovati preko sledećeg linka:

https://zdravljemdobogatstva.wordpress.com/category/registration/

Kliknite na link, odaberite državu u kojoj živite, popunite formular i pošaljite. Na svoj meil dobićete obaveštenje u kome se nalazi Vaš registracioni broj koji Vam omogućava kupovinu izabranih proizvoda po povlašćenim, nižim cenama. Uz taj svoj kodni broj poručite izabrane proizvode koje ćete dobiti na kućnu adresu. Tada postajete povlašćen potrošač ili zaštićen Partner, ili i jedno i drugo. Sami odlučujete.

Sama registracija je besplatna i ne plaća se nikakva članarina. Obnavljanje članstva za sledeću godinu vrši se kumulativnom kupovinom tokom tekuće godine (to sistem automatski reguliše).

Kako da zarađujete ako to želite?

Ako ste zadovoljni proizvodima, preporučite ih i drugim ljudima. Registrujte ih na svoj kodni broj i tako počnite sa gradnjom svoje Poslovne mreže u širini. Ako su Vaši potrošači zadovoljni proizvodima, naučite ih da to isto rade – da preporuče proizvode svojim prijateljima i registruju ih na svoj kodni broj. Tako širite svoju Poslovnu mrežu i po dubini. Ni dubina ni širina nisu ograničeni i mogu biti beskonačni. Sav promet u toj Vašoj Poslovnoj mreži računa se i Vašim saradnicima ali i Vama i na osnovu tog prometa na mesečnom nivou dobijate zaradu. Vremenom mreža postaje sve veća jer ne znate ko sve može i gde u svetu da registruje nove ljude, a sa rastom Mreže, rastu i zarade Vama i svima Vašim Partnerima koji šire ovu lepu i korisnu priču.

Jednostavno, zar ne?

Za sve imate podršku mentora iz Vaše linije, podršku kompanije u elektronskom i drugim oblicima, podršku lekara savetnika koji daju besplatne savete tako da, ako neko ima zdravstveni problem, lekari su tu da preporuče odgovarajuće preparate i doze.

Kompanija, dakle, daje sve, čak i proizvode ona šalje na datu adresu i naplaćuje tako da Vi nemate baš nikakav rizik u ovom poslu.

Ako Vam se to dopada, javite nam se na naznačene kontakte:

Telefon: 069-2359694, ili

e-mail:  rbduna@gmail.com Zdravi nam bili.

Proizvode možete kupiti i u vaašoj državi. Registrujte se ovde:

EU: https://english.calivita.com/registration/3814324852      

USD-United States: https://english.calivita.com/registration/3814324852

Srbija: https://calivita.rs/registration/3814324852

Hrvatska: https://croatia.calivita.com/registration/3814324852

Makedonija: https://macedonia.calivita.com/registration/3814324852

Slovenija: https://slovenia.calivita.com/registration/3814324852

BiH:    //www.calivita.ba/registration/3814324852/

Crna Gora:  https://www.calivita.me/registration/3814324852/

Kosovohttps://kosova.calivita.com/registration/3814324852

Najpravedniji posao na svetu

22 нов

Refik Hrvić:

ŠTA SVJETSKI PRIZNATI I POZNATI STRUČNJACI

KAŽU O MREŽNOM MARKETINGU?

Pogledajte video u kojem nekoliko svjetskih autoriteta i lidera govore sa poštovanjem o industriji Mrežnog Marketinga.

Mišljena ovih stručnjaka imaju posebnu vrijednost jer su njihovi rezultati, koje su ostvarili u svojim oblastima djelovanja i rada, najbolji dokazi za to.

Ovo su ljudi koji uživaju veliki ugled u poslovnom svijetu i njihova riječ se itekako poštuje i uvažava.

Biografije svih ovih stručnjaka možete i sami provjeriti na internetu a možete ih bolje upoznati kroz čitanje knjiga koje su napisali.

– Da li ćete poslije ovog videa i dalje misliti da je Mrežni Marketing nekakva “navlakuša”, “piramida”, “prevara”?

– Da li ćete i dalje vjerovati raznim ljudima koji “pljuju” ovu industriju zato što pojma nemaju šta je Mrežni Marketing?

– Da li ćete i dalje čitati i vjerovati u razne dezinformacije o ovoj industriji koje internetom šire ljudi SKRIVENI iza svojih lažnih imena i nadimaka?

Zapitajte se zašto ovi svjetski autoriteti govore ovako pozitivno o industriji Mrežnog Marketinga?

Ovo su lideri koji svoju reputaciju, integritet, brend i autoritet grade dugi niz godina. Ovo su lideri koji imaju svoje privatne korporacije, privatne univerzitete, institute i privatne avio kompanije.

Sarađuju sa drugim najvećim svjetskim kompanijama i stručnjacima, potpuno su financijski slobodni i nezavisni.

– Koji je njihov razlog da ovako govore o nekoj industriji?

Valjda ovi uspješni ljudi poznaju najnovije svjetske trendove i znaju koji je to najbolji način za distribuciju roba i usluga u 21. vijeku.

Pogledajte ovaj video: http://sumo.ly/JpPR

Network marketing danas

31 окт

Opšte je poznato da se prvi put Mrežni marketing ili MLM (Multi Level Marketing) pojavio u Americi sredinom prošlog veka. Vilijam Kaselberi (William Casselbery) i Li Majtinger (Lee Mytinger) su postavili osnove poslovnog modela poznatog, kao „prijatelj kaže prijatelju”. Ovaj posao se razvija zahvaljujući novim poznanstvima. Šireći krug onih kojima se nudi ova poslovna mogućnost, Vi gradite Mrežu potrošača i distributera (saradnika koji grade mrežu svojih potrošača i distributera) istovremeno. Genijalnost ovog poslovnog modela leži u jednostavnosti: preduzetništvo se može pokrenuti bez ulaganja, a uspeh se postiže tek onda kada drugima pomognete da uspeju.

Najvažnija karika celog sistema su sami distributeri saradnici u mreži (odnosno mentori, konsultanti, graditelji mreže ili kako god se nazivali), Gradeći sopstveno nezavisno preduzetništvo, zahvaljujući sistemu obuke koji je sastavni deo sistema rada, oni imaju mogućnost za usavršavanje i lični razvoj, što omogućuje ostvarenje i jednog sadržajnijeg, savremenijeg, bogatijeg, zdravijeg, drugim rečima – kvalitetnijeg života nego što su imali ranije.

Veliki broj multimilionera i multimilijardera današnjice svoje bogatstvo su stekli radom u Mrežnom Marketingu. Prava lepota je u tome, što svi oni svoja iskustva nesebično dele sa drugima.

Treba spomenuti, da danas više nego ikada ranije, čak i oni koji su svoje bogatstvo stekli radeći neke druge poslove, postaju najveći zagovornici Mrežnog marketinga. Na primer, multimilijarder Donald Trump, nedavno je izjavio da kada bi izgubio sve, našao bi dobru MLM kompaniju i počeo sve ispočetka.

Isključivo samo od Vas zavisi koje ćete prednosti i mogućnosti sistema iskoristiti: neke će privući mogućnost očuvanja zdravlja, a druge mogućnost zarade, jedni će se u sistem uključiti kao potrošači, a drugi kao graditelji mreže, nekima će biti dovoljno da ostvare dodatnu zaradu, nekima će ovo postati jedini izvor zarade, neki će se pridružiti zbog pozitivnog naboja i optimizma koji zrači u mreži, a neki će se pridružiti zbog putovanja i druženja,…. dok će neki drugi iskoristiti sve što ova poslovna mogućnost pruža.

Samoostvarenje, uspeh, priznanje

Mi cenimo Vaše zalaganje i naporan rad! Prepoznajemo i priznajemo svaku vrstu uspeha, čak i onu najmanju formu, a natprosečne rezultate posebno nagrađujemo. Mi u CaliViti posvećujemo posebnu pažnja odavanju priznanja, i odajemo priznanja za posebne zasluge. To činimo javno i na međunarodnom nivoul.

CaliVita International je Share Marketing kompanija.

Na osnovu principa Share Marketinga, mi međusobno delimo svoja iskustva, znanje, doživljaje i zaradu, kako bi postali veći, uspešniji i bogatiji.

Tokom svog poslovanja, Vi birate sponzora, koji će sa svojim znanjem i iskustvom u gradnji mreže postati Vaš mentor, koji će da pomogne u početnim koracima strategije razvoja mreže. Glavni cilj je, da uspešno postignete svoje snove, i ostvarite postavljeni cilj.

Mi smo grupa ljudi sa pozitivnim pristupom, orijentisani na uspeh i očuvanje zdravlja. Zahvaljujući našem neformalnom, praktično porodičnom načinu poslovanja, poklanjamo osećaj pripadnosti svim našim članovima. To se pored šarenih društvenih manifestacija sa odličnom atmosferom dodatno produbljuje u vidu dobrih međuljudskih odnosa i van posla.

Sloboda i nezavisnost – bez pritiska i rokova za ostvarenje, bez državnih granica

Ukoliko se odlučite da iskoristite šansu za nezavisno preduzetništvo koje Vam nudimo, brzina Vašeg napretka i razvoja će zavisiti od Vaše ličnosti i individualne motivacije. Vi sami odlučujete, gde, kada i koliko želite da radite: da li ćete to raditi samo kao dodatni posao ili puno radno vreme, 1-2 sata dnevno ili više, ali Vam mi nećemo određivati metode i načine na koji treba da izgradite svoje poslovanje.

Zahvaljujući principu globalne mreže, bez obzira na to gde neko postaje član, imaće mogućnost da bira između širokog spektra proizvoda, i čak i da kupi proizvode koji nisu dostupni u datoj državi. Pored toga, Vi možete slobodno da gradite svoju mrežu u bilo kojoj zemlji u kojoj CaliVita posluje.

Naše proizvode možete kupiti i graditi svoj CaliVita biznis i u Vašoj zemlji. Ostvarite te mogućnosti klikom na donji link:

https://zdravljemdobogatstva.wordpress.com/category/registration/

TRAŽIMO PARTNERE

21 авг

 Već skoro 30 godina u svetu i 23 godine u Srbiji uspešno gradimo Šer Marketing Mrežu  povlašćenih potrošača i zaštićenih Partnera za  američku firmu CaliVita International koja proizvodi i prodaje  prirodne vitamine, helirane minerale i biljke u obliku dodataka prehrani, kao i orkansku kozmetiku i sredstva za kućnu higijenu i elektroniku u službi zdravlja.

Tražimo nove Partnere: networkere, doktore, nutricioniste, alternativce, web dizajnere, programere, osobe (bez obzira na struku) koji žele ostvariti stabilan i dugoročan pasivni prihod. 

Tražimo nove Partnere: networkere, doktore, nutricioniste, alternativce, web dizajnere, programere, osobe (bez obzira na struku) koji žele ostvariti stabilan i dugoročan pasivni prihod. 

Tražimo ključne partnere/suradnike/vođe.
Pridružite nam se, budite nas Manager….

Tražimo ključne partnere/suradnike/vođe.
Pridružite nam se, budite nas Manager….

Posao je naročito pogodan za zaposlene osobe koje žele ostvariti stalni dodatni prihod uz svoj osnovni posao ali su i nezaposleni dobrodošli jer ovde mogu da ostvare neograničen osnovni prihod ako se potrude i posvete ovom neverovatno pravednom i perspektivnom poslu.  

MOGUĆNOSTI I PREDNOSTI ČLANSTVA U CALIVITA KLUBU ZDRAVLJA:

 • Najveći asortiman suplemenata na srpskom i evropskom ttržištu (u ponudi je preko 120 proizvoda)
 • Vrhunski kvalitet proizvoda (certifikati FDA, GMP i RS institucija, sertifikat aktuelna dobra proizvođačka praksa – cGMP, tehnologija proizvodnje liofilizacija…)
 • 25- 50 % popusta pri kupovini (kupujete direktno od uvoznika)
 • Zdravstveno-nutricionističko besplatno savetovalište
 • Dodatna novčana zarada preporučivanjem članstva (ko želi), podrška u tome
 • NE PRODAJETE VI, PRODAJE KOMPANIJA, VI SAMO ŠIRITE INFORMACIJE I POVEZUJETE LjUDE SA KOMPANIJOM
 • Obuke, seminari, druženja i putovanja
 • Informativni bilten CaliNews
 • Jednostavno naručivanje i brza dostava
 • Članstvo je neobvezujuće i nema plaćanja članarine
 • ZA POSVEĆENE I VREDNE PARTNERE MOGUĆNOST OSTVARENjA 1 ILI VIŠE PASIVNIH ZARADA NASLEDNOG KARAKTERA (DECA I UNUCI)
 • Najveći asortiman suplemenata na srpskom i evropskom ttržištu (u ponudi je preko 120 proizvoda)
 • Vrhunski kvalitet proizvoda (certifikati FDA, GMP i RS institucija, sertifikat aktuelna dobra proizvođačka praksa – cGMP, tehnologija proizvodnje liofilizacija…)
 • 25- 50 % popusta pri kupovini (kupujete direktno od uvoznika)
 • Zdravstveno-nutricionističko besplatno savetovalište
 • Dodatna novčana zarada preporučivanjem članstva (ko želi), podrška u tome
 • NE PRODAJETE VI, PRODAJE KOMPANIJA, VI SAMO ŠIRITE INFORMACIJE I POVEZUJETE LjUDE SA KOMPANIJOM
 • Obuke, seminari, druženja i putovanja
 • Informativni bilten CaliNews
 • Jednostavno naručivanje i brza dostava
 • Članstvo je neobvezujuće i nema plaćanja članarine
 • ZA POSVEĆENE I VREDNE PARTNERE MOGUĆNOST OSTVARENjA 1 ILI VIŠE PASIVNIH ZARADA NASLEDNOG KARAKTERA (DECA I UNUCI)

https://zdravljemdobogatstva.wordpress.com/2013/02/14/registracija-za-povlascenu-kupovinu-proizvoda-calivita/

Mrežni marketing je biznis umnožavanja vremena

18 јул

TO ZNAČI:

 1. Pronađi nove ljude koji će koristiti proizvode (POTROŠAČI)!
 2. Pronađi i obuči nove ljude koji će raditi isto što i ti – pronalaziti i obučavati nove potrošače i saradnike!

To su KLjUČNI SARADNICI

    Duplikacija je ostvarena tek kada počne da se realizuje i po širini, i po dubini.

unnamed

VREME  JE  VAŠ  RESURS

Ne rasipajte vreme i energiju na one koji nemaju cilj, motivaciju, želju, entuzijazam…

Poklonite ih KLjUČNIM SARADNICIMA

„Vreme ima mnogo veću vrednost nego novac. Možete da zaradite više novca ali ne možete da zaradite više vremena.  (Jim Rohn)

Samo kroz Mrežni Marketing  VREME se može UMNOŽITI. To se zove duplikacija.

DUPLIKACIJA = UMNOŽAVANjE = MULTIPLIKACIJA = KOPIRANjE, odnosno, naučiti i druge da rade isto što i ti.

3

FAZE DUPLIKACIJE

 1. Dosledna primena sistema poslovanja
 2. Traženje ključnog saradnika
 3. Obučavanje ključnog saradnika
 4. Obuka se može efikasno sprovoditi jedino ako je kopirljiva (prenosiva) tako da je svako može prihvatiti, shvatiti i prenositi dalje.
 5. Praćenje daljeg rada ključnih saradnika u dubini

KLjUČEVI USPEHA

 1. Motivišući ciljevi jači od strahova
 2. Spremnost i otvorenost za promene i stalno učenje
 3.   Pozitivan stav
 4. Biti timski igrač
 5. Upornost, vera, istrajnost
 6. Strpljenje
 7. Posvećenost
 8. Ljubav prema onome što radite
 1. Iskrenost prema sebi i drugima

Ako ste zainteresovani za saradnju, javite se:

Informacije na

+381 69 2359694,  ili rbduba@gmail.com   ili

Kliknite na donji link, odaberite svoju zemlju, registrujte se besplatno i kad dobijete svoj kodni broj na svoj meil, poručite proizvode koje odaberete po diskontnim cenama.

https://zdravljemdobogatstva.wordpress.com/category/registration/

DUPLIKACIJA – GARANCIJA USPEHA U MREŽNOM MARKETINGU

16 јул

“Jedna lasta ne čini proleće”  – kaže stara poslovica.

1

Jedna osoba u Mrežnom marketingu sama ne može ništa postići!!! Građenje svoje mreže potrošača I saradnika je ono što čini MREŽU pa otud I ime Mrežni marketing.

USLOVI  ZA USPEH U MREŽNOM MARKETINGU:

 1. Kvalitetni proizvodi
 2. Dobra kompanija  – POUZDANA i sa TRADICIJOM
 3. Dobar, kopirljiv, jednostavan Marketing plan
 4. Motivisani saradnici/sponzori

Sve ovo, i još mnogo više nudi CaliVita International čija se poslovna filozofija zasniva na ideji stvaranja što više zdravih, uspešnih i finansijski nezavisnih ljudi u celom svetu.

Baš zbog toga kompanija obezbeđuje svakom saradniku sve vrste pomoći:

 • Besplatni lekarski saveti,
 • Podrška mentorske linije,
 • Najsavremenija elektronska – internet podrška

Zadovoljan potrošač je najbolja reklama.

Na tome se i zasniva ovaj poslovni sistem. Tako pomažete i sebi drugima da dođu do ovih proizvoda po članskoj ceni, a kad su oni zadovoljni, širiće priču dalje. Tako mreža raste i po širini i po dubini a kompanija plaća to što širite priču o ovim sjajnim proizvodima  –  svakom prema prometu mreže na mesečnom nivou.

Zato se zove duplikacija.

Neko je u CaliViti samo da bi rešio svoje zdravstvene probleme ili negovao zdravlje koje ima, drugi koji žele da i drugi ljudi budu zdravi – pričaju o tome i tako grade mrežu svojih potrošača i partnera. Izbor je na vama.

Ako ste zainteresovani za saradnju, javite se:

Informacije na

+381 69 2359694 ili

rbduba@gmail.com

ili

Kliknite na donji link, odaberite svoju zemlju, registrujte se besplatno i kad dobijete svoj kodni broj na svoj meil, poručite proizvode koje odaberete po diskontnim cenama.

https://zdravljemdobogatstva.wordpress.com/category/registration/

POSTANITE PARTNER CALIVITA MEĐUNARODNE KOMPANIJE

14 јул

Potrošnja CaliVita preparata je u poslednjih nekoliko meseci porasla i sve više raste. Preparati su se, naročito u ovih nekoliko meseci Koronavirusa pokazali veoma efikasnim i blagotvornim u očuvanju zdravlja i oporavku od bolesti.

Zato su nam sve više potrebni Poslovni partneri iz Srbije i cele Evrope koji imaju volju da pomognu i sebi i drugima da ljudi saznaju za ove proizvode i poslovnu mogućnost i tako učine dobro delo i zarade. Poslovni sistem kompanije je isključivo po sistemu Mrežnog marketinga 21. Nije komplikovano, brzo se nauči jer je nama u prirodi da svojim prijateljima i komšijama reklamiramo sve čime smo zadovoljni (majstor, frizer, lekar, restoran, prodavnica cipela i td.).

Danas, kada sve više ljudi ostaje bez posla i tek će ostajati (!), teško je živeti bez prihoda ili sa nedovoljnim prihodima za normalan život. Dobra vest je što u CaliViti taj problem ne postoji. Naprotiv, nema ograničenja u pristupu novih Partnera ma ko i ma odakle oni bili. U CaliViti nema „otpuštanja“. Sami odlučujete o svemu. Zato nam pristupaju i veoma bogati ljudi jer znaju da ovde mogu da nađu i zdravlje i sigurnu zaradu koja, ako budete shvatili sistem i ako vredno radite, može prerasti u 1 ili više pasivnih prihoda naslednog karaktera u 2 generacije (deca i unuci).

Pritom, nema nikakvog rizika bilo koje vrste!

0

Ako uopšte postoji neko ili nešto gde nema diskriminacije, onda je to CaliVita jer nema diskriminacije ni po kom osnovu. Svi su dobrodošli. Potrebno je samo da imate dobru volju i cilj – zašto želite da uđete u partnerstvo sa kompanijom. Za sve ostalo pobrinuće se kompanija i Tim mentora.

Danas su zdravlje, novac i slobodno vreme potrebni svima.

Ako ste za bilo šta od ovog ponuđenog zainteresovani, javite se na

Telefon: 069-2359694, ili

e-mail:  rbduna@gmail.com

Možete se i registrovati preko sledećeg linka:

https://zdravljemdobogatstva.wordpress.com/category/registration/

Kliknite na link, odaberite državu u kojoj živite, popunite formular i pošaljite. Na svoj meil dobićete obaveštenje u kome se nalazi Vaš registracioni broj koji Vam omogućava kupovinu izabranih proizvoda po povlašćenim, nižim cenama. Poručite izabrane proizvode koje ćete dobiti na kućnu adresu. Tada postajete povlašćen potrošač ili zaštićen Partner, ili i jedno i drugo. Sami odlučujete.

Sama registracija je besplatna i ne plaća se nikakva članarina. Obnavljanje članstva za sledeću godinu vrši se kumulativnom kupovinom tokom tekuće godine (to sistem automatski reguliše).

Kako da zarađujete ako to želite?

Ako ste zadovoljni proizvodima, preporučite ih i drugim ljudima. Registrujte ih na svoj kodni broj i tako počnite sa gradnjom svoje Poslovne mreže u širini. Ako su Vaši potrošači zadovoljni proizvodima, naučite ih da to isto rade – da preporuče proizvode svojim prijateljima i registruju ih na svoj kodni broj. Tako širite svoju Poslovnu mrežu i po dubini. Ni dubina ni širina nisu ograničeni i mogu biti beskonačni. Sav promet u toj Vašoj Poslovnoj mreži računa se i Vama i na osnovu tog prometa na mesečnom nivou dobijate zaradu. Vremenom mreža postaje sve veća jer ne znate ko sve može i gde u svetu da registruje nove ljude, a sa rastom Mreže, rastu i zarade Vama i svima Vašim Partnerima koji šire ovu lepu i korisnu priču.

Jednostavno, zar ne?

Za sve imate podršku mentora iz Vaše linije, podršku kompanije u elektronskom i drugim oblicima, podršku lekara savetnika koji daju besplatne savete tako da, ako neko ima zdravstveni problem, lekari su tu da preporuče odgovarajuće preparate i doze.

Kompanija, dakle, daje sve, čak i proizvode ona šalje na datu adresu i naplaćuje tako da Vi nemate baš nikakav rizik u ovom poslu.

Ako Vam se to dopada, javite nam se na naznačene kontakte.

Zdravi nam bili.

Zašto Šer Marketing?

20 мај

Poznato je da se Šer Marketing (Share Marketing) prvi put pojavio u Americi tokom 50-tih godina prošlog stoleća. Temelje novog poslovnog modela „od prijatelja prijatelju” postavili su William Casselbery i Lee Mytinger. Posao se razvija preko prijateljstava i poznanstva. Širenjem kruga poznanika kojima nudite poslovnu mogućnost gradite Mrežu potrošača i distributera. Genijalnost ovog poslovnog modela leži upravo u njenoj jednostavnosti: možete pokrenuti vlastiti posao bez velikih ulaganja, a uspeh se postiže pomažući drugima da i oni uspiju.

Najvažnija karika celog sistema su sami distributeri, konsultanti, graditelji mreže ili saradnici u mreži, kako god ih nazvali. Gradeći vlastiti, nezavisan posao, zahvaljujući sistemu obuke koji je sastavni deo sistema rada, svi imaju mogućnost usavršavanja i ličnog razvoja što im omogućuje kreativniji, moderniji, bogatiji, zdraviji, drugim rečima kvalitetniji život.

Mnogi od današnjih milionera i milijardera svoje bogatstvo duguju Mrežnom marketingu. Lepota je u tome je što svi oni nesebično dele svoja iskustva sa drugima.

Treba spomenuti, da danas više nego ikad, zagovornicima Šer marketinga postaju čak i oni koji su svoje bogatstvo stekli radeći neke druge poslove. Multimilijarder Donald Trump je nedavno izjavio da kada bi sve izgubio, našao bi dobru MLM kompaniju i počeo sve ispočetka.

Na vama je koje ćete prednosti i mogućnosti sistema iskoristiti. Neke će privući očuvanje zdravlja, a druge mogućnost zarade. Neki će se uključiti kao potrošači, a drugi kao graditelji mreže; neki će biti zadovoljiti sa dodatnom zaradom, dok će drugima ovo postati jedini izvor prihoda a trećima će biti gorući cilj da ostvare jednu ili više pasivnih zarada koje su nasledne u 2 generacije; neki će se pridružiti zbog pozitivne energije i optimizma, zbog družrnja ili nagradnih putovanja i druženja na najegzodičnijim mestima sveta za 2 osobe o trošku firme (sa obezbeđenim čak i džeparcem  🙂  – a neki od vas će iskoristiti sve ove mogućnosti.

Sve zavisi od vas samih, vaših želja i ciljeva i vaše energije i akcije. 

U CaliViti možete pronaći sve ove mogućnosti, i mnogo više od toga. Prihvatanjem sledećih vrednosti, pruža vam se mogućnost kvalitetnog života.

Zdravlje – uz vrhunske i savremene proizvode

7

Naši proizvodi su vrhunskog kvaliteta, a njihovim uzimanjem uverićete se u njihovu učinkovitost iz prve ruke. Kad jednom probate CaliVitine proizvode, tražićete još!

Sloboda i nezavisnost – bez stresa i granica

Ako se odlučite na pokretanje vlastitog posla, brzina vašeg napretka će uveliko zavisiti od vas samih i od vaše motivacije. Sami odlučujete gde, kada i koliko želite raditi, bilo da to radite kao dodatni posao ili puno radno vreme, 1-2 sata dnevno ili više. Rado ćemo vam pružiti smernice i pomoći vam da što brže napredujete, ali ne možemo da vam obećamo uspeh jer on zavisi isključivo od vas samih.  

S obzirom da se radi o globalnoj mreži, bez obzira gde se učlanite, možete birati iz celog asortimana proizvoda, čak i onih koji nisu dostupni u vašoj državi. Osim toga, slobodno možete graditi svoju mrežu u bilo kojoj državi u kojoj CaliVita posluje, a to je 37 država na 3 kontinenta.

Finansijska sigurnost – bez značajnih početnih ulaganj

images

Zahvaljujući CaliVitinoj poslovnoj mogućnosti, možete u kratkom vremenu ostvariti prihod proporcionalan uloženom vremenu i trudu, što znači da ćete moći ostvariti finansijsku sigurnost za sebe i svoju porodicu. Svakome nudimo istu priliku za početak, a s obzirom da  početni paketi iznosi kupovina suplemenata od oko 40 evra, što zavisi od države u kojoj živite, sve što trebate uložiti je vaše vreme.

CaliVita je već skoro 30 godina poznata po svom poštenom i odgovornom poslovanju. Pomogli smo  stotinama hiljada ljudi širom sveta da budu zdravi i hiljadama u ostvarenju njihovih snova i izgradnji svetlije budućnosti za svoje porodice.

Samoostvarenje, uspeh, priznanj

Cenimo vaš trud i naporan rad. Prepoznajemo svaki uspeh, bez obzira na njegovu veličinu, i posebno nagrađujemo nadprosečne rezultate. U CaliViti posebnu pažnju pridajemo odavanju priznanja, i delimo zasluge kad je to potrebno. To činimo javno, i obavezno oglašavamo na međunarodnom nivou.

Timski rad

shutterstock_29902456(2)

CaliVita International je Share Marketing kompanija, što znači da delimo svoja znanja, iskustva i doživljaje, kako bismo postali vredniji, uspešniji i bogatiji.

Tokom svog rada, birate mentora, sponzora iz svoje gornje linije, koji će vam, sa svojim znanjem i iskustvom u gradnji mreže, pomoći u početku ili sve dok bude potrebno da se osamostalite. Osnovni cilj je pomoći vam u ostvarenju vaših snova i postizanju postavljenih ciljeva.

Mi smo grupa ljudi orijentisana na uspeh i očuvanje zdravlja, sa zajedničkom pozitivnom vizijom.  Zahvaljujući svom neformalnom, prijateljskom načinu rada, svim svojim članovima pružamo osećaj pripadnosti, koji se, uz šarolike društvene događaje, dodatno produbljuje u vidu prijateljskih privatnih međuljudskih odnosa i izvan posla.

Kliknite na donju sličicu, odaberite svoju zemlju, registrujte se besplatno i kad dobijete svoj kodni broj na svoj meil, poručite proizvode po diskontnim cenama. Jednostavno, zar ne?

registracija-2